Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, maatwerkprogramma’s en gerelateerde diensten die door IK WORD DECLARANT.EU worden aangeboden.

Artikel 2: Inschrijving en bevestiging
2.1 Inschrijving voor open inschrijvingen of maatwerkprogramma’s geschiedt schriftelijk via een aanmeldingsformulier op de website of offerteaanvraag per mail.
2.2 Na inschrijving of offerteaanvaarding ontvangt de deelnemer of het bedrijf een bevestiging en een factuur voor de opleidingskosten.
2.3 Voor inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden. Deze termijn geldt niet bij contracten gesloten met bedrijven. Het bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment heeft plaats.

Artikel 3: Betaling
3.1 Betaling van het opleidingsgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vóór aanvang van de opleiding.
3.2 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer of het bedrijf van rechtswege in verzuim en heeft IK WORD DECLARANT.EU het recht om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
3.3 Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

Artikel 4: Annulering door deelnemer
4.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.
4.2 Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van de opleiding is 50% van de opleidingskosten verschuldigd.
4.4 Na aanvang van de opleiding is volledige betaling verschuldigd.

Artikel 5: Levering studiemateriaal
5.1 Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de opleiding beschikbaar gesteld.
5.2 Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opleiding.

Artikel 6: Auteursrecht en geheimhouding
6.1 Het studiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of verspreid.
6.2 Deelnemers en IK WORD DECLARANT.EU verbinden zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 IK WORD DECLARANT.EU is niet aansprakelijk voor schade door deelname aan de opleiding, tenzij bij opzet of grove nalatigheid.
7.2 Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Bij onvoldoende cursisten of andere overmacht situaties kan IK WORD DECLARANT.EU de opleiding annuleren of uitstellen.

Artikel 9: Examinering en certificering
9.1 Voor het succesvol afronden van de opleidingen is een aanwezigheid van 75% vereist.
9.2 Examinering en certificering worden verzorgd door IK WORD DECLARANT.EU. Na het behalen van de examens worden er diploma’s uitgereikt.
9.3 Bij niet slagen voor een examen zijn herexamens mogelijk. Voor elk herexamen wordt een vergoeding in rekening gebracht. Deelnemers mogen de examens zo vaak als nodig is herkansen, mits de herexamenvergoeding per poging wordt voldaan.

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillen
10.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11: Klachtenprocedure
Voor klachten verwijzen wij naar de procedure op onze website.